ca_femsextra

 
DESCRIPCIÓ

El fem prové de les nostres pròpies granges el que permet tenir-ne una total traçabilitat del producte, i en garanteix la seva qualitat. Totalment desinfectat, és un adob assimilable. Presenta una granulometria lleugerament grollera.

 
PRESENTACIÓ  Granel i Big Bag
  femsnormla