ca_tvb1

 
DESCRIPCIÓ Substracte indicat per plantes d’exterior. Presenta una granulometria intermitja, i està perfectament adobat.
 
PRESENTACIÓ Granel i Big Bag
  b1